โลโก้เว็บไซต์ กรมแรงงาน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรมแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรระยะสั้นร่วมกันระหว่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2564 ได้มีการประชุมหารือโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการดำเนินงานฝึกอบรม...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา