โลโก้เว็บไซต์ THAISTAR PACKAGING AWARD 2564 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

THAISTAR PACKAGING AWARD 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ และ AsiaStar 2021
วันที่ 9 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบประกาศนียบัตร THAISTAR PACKAGING AWARD 2564
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา