โลโก้เว็บไซต์ ช่างเถิด65 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่างเถิด65

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนช่างเถิด 2565
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา โดย อาจารย์ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ นายกสมาคมศิลปกรรมราชมงคลล้านนา ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิช่างเถิดมอบทุนการศึกษา กองทุนช่างเถิด ซึ่งเป็นกองทุนท...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา