โลโก้เว็บไซต์  สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง” ประจำปีการศึกษา 2564  | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง” ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1521 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครู “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของนักศึกษาต่อพระคุณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทั้งอบรมสั่งสอนให้เป็นนักศึกษาที่ดีซึ่งในปีนี้จัดพิธีขึ้นภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า- 2019 (Covid-19 ) อย่างเคร่งครัด ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี 4 คณะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมประกอบพิธี โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเจิมหนังสือเพื่อความเป็นศิริมงคล ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำไหว้ครูและนำพานไหว้ครูของแต่ละคณะมอบแด่ประธานในพิธี จากนั้น นายกสโมสรนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตนและประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา  โดยมีคณะกรรมการจากสโมสรนักศึกษาและผู้แทนนักศึกษาทั้ง 4 คณะ 1 วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่ง รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทนักศึกษา ความว่า “การแสดงความถึงความเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ มีความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปนิสัยอันเป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญและความสำเร็จของนักศึกษา ขอให้นักศึกษาทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ ตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ทำให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”

ภายหลังจากเสร็จพิธีไหว้ครูมีการประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู และร่วมฟังธรรมเทศนาในหัวข้อ “จึ้งไปพร้อมกันก่อนสอบ Final กับ พส.ไพรวัลย์-สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่”ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบZoom) 

ข่าว : อภิญญา พูลทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 
ภาพ : ธนพล มูลประการ ,วิทยา กวีวิทยาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา