โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดนิทรรศการ ไอดิน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

พิธีเปิดนิทรรศการ ไอดิน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤศจิกายน 2563 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 437 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการ “ไอดิน” ผลงานนักศึกษาหลักสูตรเซรามิก ชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน หลักสูตรเซรามิก จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะฝีมือและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ ผลิต และวิเคราะห์ ตามแนวทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานอย่าแท้จริง การจัดนิทรรศการไอดินครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาการผลิตด้วยหลักการและเหตุผล เพื่อผลิตนักเซรามิกที่มีความรู้และทักษะจาการปฏิบัติจริงในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมจริงอย่างครบกระบวนการ ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะอย่างเป็นระบบ เพื่อฝึกฝนให้มีความตระหนักถึงคุณค่าและการใฝ่หาแลกเปลี่ยนความรู้ทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนถึงภูมิปัญญาสากลที่จะพัฒนาตนเองและสังคม ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์สมบัติของชาติ นิทรรศการไอดิน จัดระหว่าง วันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00น. (ในเวลาราชการ) งานมีเพียง 3 วัน แวะมาชมงานเซรามิกสวยๆ และชิมกาแฟหอศิลป์กันนะครับ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา