โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยสุภาณุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยสุภาณุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


วันที่ 13 พ.ค. 2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตย์กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยสุภาณุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษา ระหว่างนักศึกษา ม.สุภานุวงศ์ กับนักศึกษา มทร.ล้านนา ในวันที่ 26 -31 พ.ค. 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภาณุวงศ์ สปป.ลาว ซึ่งจะมีการ Workshop และร่วมกันบูรณาการการศึกษา นำองค์ความรู้ของสาขาวิชาต่างๆในคณะไปสู่การปฏิบัติงานจริง เป็นการระดมสมอง ออกแบบบูทิคโฮเทลในอุดมคติ ที่เป็นไปได้ในบริบทของหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรม และนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้แชร์ประสบการณ์ แชร์ความรู้ ทัศนคติในการออกแบบร่วมกัน และจะเป็นต้นแบบเชิงอุดมคติ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดงานจริงในอนาคตของหลวงพระบาง ต่อไป


คลังรูปภาพ : laos