โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ฟ้อนสาวไหม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ฟ้อนสาวไหม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 3142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย อาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการองค์ความรู้ฟ้อนสาวไหม" ภายใต้โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา บูรณาการกับรายวิชาสุนทรียศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง สาขาย่อย การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน เป็นวิทยากรให้ความรู้ และฝึกสอนท่ารำ "ฟ้อนสาวไหม" ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝน

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปะการแสดงฟ้อนสาวไหมและเรียนรู้คติความเชื่อเรื่องขันครู เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานศิลปะการฟ้อนรำให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ บ้านแม่ครูบัวเรียว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา