โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ฟ้อนสาวไหม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ฟ้อนสาวไหม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ฟ้อนสาวไหม
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย อาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการองค์ควา...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา