โลโก้เว็บไซต์ กินหอม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

กินหอม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสื่อศิลปะ หลักสูตรทัศนศิลป์ เข้าร่วมงาน กิ๋นหอมต๋อมม่วน Art Fest
ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดเทศกาล กิ๋นหอมต๋อมม่วน Art Fest ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คนที่มีความโดดเด่น และความพร้อมในทุก...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา