โลโก้เว็บไซต์ RMUTI International Art Workshop and Exhibition 2019 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

RMUTI International Art Workshop and Exhibition 2019

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรม เข้าร่วมในโครงการ “RMUTI International Art Workshop and Exhibition 2019”
4th – 7th February 2019
Faculty of Fine Arts and Industrial Design, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima, Thailand ภายใต้บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยข้อตกลงเบื้องต้นมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการพัฒนางานวิชาการ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การออกแบบเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในระดับนานาชาติ โดยมีศิลปินนานาชาติ กว่า 10 ประเทศและอาจารย์ในสถาบันการศึกษา/ศิลปินอิสระ/นักเรียนนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โครงการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา