โลโก้เว็บไซต์ RMUTI International Art Workshop and Exhibition 2019 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

RMUTI International Art Workshop and Exhibition 2019

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาRMUTI International Art Workshop and Exhibition 2019
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรม เข้าร่วมในโครงการ “RMUTI International...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา