โลโก้เว็บไซต์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การออกแบบบรรจุภัณฑ์...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา