โลโก้เว็บไซต์ Mini Print Exhibition 17 th 2019 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

Mini Print Exhibition 17 th 2019

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาMini Print Exhibition 17 th 2019
10 ม.ค. 62 - นักศึกษาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็กครั้งที่ 17/2562 (Mini Print Exhibition 17 th...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา