โลโก้เว็บไซต์ Packaging Award-Winners in Japan | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

Packaging Award-Winners in Japan

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาการบรรยาย เรื่องน่าเรียนรู้จากผลงานรางวัลบรรจุภัณฑ์ดีเด่นในเส้นทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น (Packaging Award-Winners in Japan) โดยท่าน ผศ.อรสา จิรภิญโญ
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา - หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้าน...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา