โลโก้เว็บไซต์ หุ่นฟาง | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หุ่นฟาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาประติมากรรมหุ่นฟางร่วมสมัยชุมชนนวัตวิถี
เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62 - สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และชุมชนนวัตวิถีบ้านป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมดำเนินโคร...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา