โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-31 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2023-03-31

ประชุมสัมมนาการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) ในการบริหารจัดการคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

            คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนคณะฯ โดยรวมให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของสังคมทั้งในระดับพื้นที่และประเทศ อาทินักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน สังคม องค์กรของรัฐและเอกชนที่เป็นผู้ใช้ผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ ... >> อ่านต่อ


โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อผลักดันบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

     คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ทำการเปิดสอนวิชาชีพรวม 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาศิลปกรรม สาขาการออกแบบ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรม บุคลากรสายผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสอนและถ่ายทอดเป็นอย่างดี จะเห็นจากการผลิตนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพ ตลอดจนอาจารย์แต่ละคนได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยมาตลอดอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ผู้ทำการสอนได้มุ่งพัฒนาตนเองตลอดมาให้ทันกับกระแสยุคของสังคมและโลกที่เคลื่อนตัวไป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา