โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-23 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2022-03-23

การพัฒนาและจัดทำหลักสูตรระยะสั้นร่วมกันระหว่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
พุธ 23 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2564 ได้มีการประชุมหารือโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการดำเนินงานฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรเกี่ยวกับนวัตกรรมปูนปั้นล้านนา ให้กับช่างปูนปั้น/ช่างศิลป์ ที่ไม่มีพื้นฐานและช่างปูนปั้นที่มีพื้นฐานแล้ว เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือ ให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านประติมากรรมปูนปั้นโบราณ   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา