โลโก้เว็บไซต์ การเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ และมอบผลงานให้แก่ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยครูกว่างซี | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ และมอบผลงานให้แก่ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยครูกว่างซี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มิถุนายน 2561 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 2643 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ วรรณรัตน์, อาจารย์พัชรินทร์ มีลาภ และอาจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ ได้จัดส่งผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 5 ชิ้น เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ และมอบผลงานดังกล่าวไว้ให้แก่ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยครูกว่างซี เนื่องในโอกาสครบรอบการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี การจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรม โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 2 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยครูกว่างสี เมืองกุ้ยหลิน มณฑลกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ เนื่องจากได้มีการทำบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยครูกว่างสี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปะในระดับนานาชาติ


คลังรูปภาพ : mou


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา