โลโก้เว็บไซต์ บทความ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 บทความ

การตัดสินและมอบรางวัลการประกวด หมูอินเตอร์ LOGO DESIGN CONTEST
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการตัดสินและมอบรางวัลการประกวด หมูอินเตอร์ LOGO DESIGN CONTEST วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยคณบดี อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ และ คณะกรรมการจาก บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด มอบรางวัลทั้งหมด 9 รางวัล   โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ผลงาน E : นางสาวเกวลิน พวงเรือนแก้ว หลักสูตรออกแบบสื่อสาร >> อ่านต่อ


การเสวนาและลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
อังคาร 4 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยคณบดี อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย หัวหน้าโครงการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน จัด“การเสวนาและลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์” ณ บ้านเรียนรู้ย้อมห้อมและย้อมสีธรรมชาติ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผลการดำเนินงานของโครงการม่อนล้านโมเดล ที่เกิดจาก การนำองค์ความรู้ จากหัตถกรรมม่อนล้านโมเดล สร้า... >> อ่านต่อ


พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ ช่างเถอะ โดย Yatika Art Space เพื่อคุณแม่วัลย์นภัส จิระสิทธิธำรง
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ "ช่างเถอะ" โดย Yatika Art Space เพื่อคุณแม่วัลย์นภัส จิระสิทธิธำรง ให้แก่นักศึกษาเรียนดีเพื่อสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ปีที่ 1 ได้แก่ นางสาวธันยมัย นิลชน นางสาววัชรินทร์ เครือสาร นายยี่ ไทยใหญ่ นางสาวภัคจีรา นิลดี นางสาวชลิตา ชมภูสาย โดยมี คณบดีฯ อาจารย์นที สัมปุรณะพัน... >> อ่านต่อ

นำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว ต่อพณฯท่านนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน
จันทร์ 18 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ นำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในโครงการพระราชดำริ จากโครงการ "โครงการขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากต้นห้อมของชนเผ่าลาหู่เหลือง บ้านขอนม่วง ตำบลป่าไหน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)" โดยนำเสนอและรายงานผลการดำเ... >> อ่านต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมรับรางวัลงานเสวนาสรุปผลโครงการ DTN Smart Labelling Contest 2023
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ นางสาวกุลธิดา โปธาพันธ์ และนางสาวพัชรพร ต๊ะเสาร์   ที่ได้เข้าร่วม พิธีประกาศผลมอบรางวัล และงานเสวนาสรุปผลโครงการ DTN Smart Labelling Contest 2023 หัวข้อ"ฟัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวสำนำเทรนต์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ" Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation ภายใต้โครงการ "การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง การจัดทำฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) และ การแลกเปล... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศ การสร้างสรรค์นานาชาติ ทางทัศนศิลป์ การออกแบบ และสถา ปัตยกรรม 4 สถาบัน 10 ประเทศ
อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. พิธีเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศการสร้างสรรค์นานาชาติ ทางทัศนศิลป์ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ประจำปี 2567 “RMUTL International Arts Design & Architecture Workshops and Exhibition 2024” ตามที่สถาบัน คณะวิชาที่เป็นเครือข่าย 4 สถาบันการศึกษา คือ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 443


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา