โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2566 ในวาระครบ 19 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2566 ในวาระครบ 19 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มกราคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 7118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารวมถึงศิษย์เก่าฯ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เนื่องในวาระครบ 19 ปี แห่งการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับรางวัลตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 4 ประเภทได้แก่

1.  ประเภทอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น                               จำนวน  5 รางวัล

2.  ประเภทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ           จำนวน  6 รางวัล

3.  ประเภทนักศึกษา                                                  จำนวน  5 รางวัล

4.  ประเภทศิษย์เก่า                                                   จำนวน  6 รางวัล

 รวมทั้งสิ้น 22 รางวัล ดังมีรายนามต่อไปนี้

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา