โลโก้เว็บไซต์ ข่าววิเทศสัมพันธ์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าววิเทศสัมพันธ์

RMUTL ART AND ARCH CAMP 2023
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดี ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา หลักสูตร และบุคลากร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ Art & Arch camp เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


ลงนามบันทึกความร่วมมือ ทั้ง 3 คณะ 3 มหาวิทยาลัย
จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ หัวหน้าสาขา,หัวหน้าหลักสูตรและ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทัศนศิลป์ ประชุมบันทึกความร่วมมือ โดยมีคณบดีและผู้บริหารของ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมประชุมและลงนามบันทึกความร่วมมือ ทั้ง ๓ คณะ ๓ มหาวิทยา... >> อ่านต่อ


นายเปศล อัศวปรมิตชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จและกราบบังคมทูลถวายรายงาน ในฐานะผู้ออกแบบห้องสันทนาการ
ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย" (อาคารเทพรัตน์การุญ) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นายเปศล อัศวปรมิตชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จและกราบบังคมทูลถวายรายงาน ในฐานะผู้ออกแบบห้องสันทนาการ (Recreational Room) ให้กับศูนย์ส่งส่งฟื้นฟูสุขภาพผู... >> อ่านต่อ


การเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ และมอบผลงานให้แก่ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยครูกว่างซี
อังคาร 5 มิถุนายน 2561

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ วรรณรัตน์, อาจารย์พัชรินทร์ มีลาภ และอาจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ ได้จัดส่งผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 5 ชิ้น เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ และมอบผลงานดังกล่าวไว้ให้แก่ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยครูกว่างซี เนื่องในโอกาสครบรอบการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี การจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรม โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษ... >> อ่านต่อ


การประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู และงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมและต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนาฯ  ... >> อ่านต่อการพัฒนาความร่วมมือกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประเทศจีน
เสาร์ 12 กันยายน 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดี, รองศาสตราจารย์สุรพล มโนวงศ์ รองคณบดีด้านบริหาร, ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา, อาจารย์สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ รองคณบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และอาจารย์นิติพล เลาย้าง เดินทางไปราชการ เพื่อพัฒนาความร่วมม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา