โลโก้เว็บไซต์ ตัดสินผลงานจัดประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ แม่ญิ๋งงามล้านนา ปีที่ ๔ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตัดสินผลงานจัดประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ แม่ญิ๋งงามล้านนา ปีที่ ๔

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 สิงหาคม 2561 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 448 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

20 ส.ค. 2561 - หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา

กับโครงการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอน จัดประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "แม่ญิ๋งงามล้านนา ปีที่ ๔"

ระยะเวลาการประกวดตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานเป็นที่เรียบร้อย ดังนี้ 
รางวัลที่ 1 นายศิโยน บัวเย็น
รางวัลที่ 2 (สองรางวัล) 1.นายภรัณยู สุวรรณศรี และ2.นายภรัณยู นาทราย
รางวัลที่ 3 (สามรางวัล) 1.นายเกรียงไกร ไชยมงคล 2.นายอมเรศ ตานะ และ 3.นางสาววัชราภรณ์ รัตนจีระวงศ์ 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมฯ และอาจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา

เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา