โลโก้เว็บไซต์ Arts&Arch. Camp | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

Arts&Arch. Camp

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กรกฎาคม 2560 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1889 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม Camp Arts&Arch 2

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.       เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

(สำหรับผู้สมัครหลักสูตรสถาปัตยกรรม (5 ปี) ต้องกำลังศึกษาอยู่ในสายวิทย์-คณิต เท่านั้น)

2.       แนบสำเนาหลักฐานการศึกษา

3.       แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

สถานที่ดำเนินกิจกรรม

สาขาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ณ. ตึกสถาปัตยกรรม (เทคโนห้วยแก้ว)

สาขาอื่นๆ ณ. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เจ็ดยอด) อาคาร 15 (ตึกใหม่) ชั้น 4

 

กำหนดการทดสอบและ workshop 3 วัน

วันที่ 1

เวลา

กิจกรรม

08.00 – 08.30

ลงทะเบียน

08.30 – 10.30

ทดสอบทักษะฝีมือ (Pretest แยกตามหลักสูตรที่สมัคร

10.30 – 12.00

Workshop ตามหัวข้อที่หลักสูตรกำหนด

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30

Workshop

วันที่ 2

09.00 – 12.00

Workshop

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30

Workshop

วันที่ 3

09.00 – 12.00

ทดสอบฝีมือ (Posttest)

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00

สรุปผลการดำเนินงาน

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา