โลโก้เว็บไซต์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โชว์ กึ๋น สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สู่สังคม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โชว์ กึ๋น สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สู่สังคม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1460 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โชว์ กึ๋น สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สู่สังคม

วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการนำเสอนผลงานสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สู่สังคม “เปิดกล่อง” ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบูลย์  หล้าสมศรี กรรมการสภา มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ภะคะวา อาร์ตแอนด์คราฟต์ ต.บ้านกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 

โดยโครงการดังกล่าวฯ เป็นการนำเสอนผลงานของนักศึกษา ทั้งหมด 24 ผลงาน จากนักศึกษา 24 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Project Study ก่อนจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้นักศึกษาลงพื้นที่หาผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนตลอดจนผู้ที่เข้าการปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ สามารถใช้งานได้จริง ถือเป็นการบูรณาการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานบรรจุภัณฑ์สู่สังคม  

ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ ในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชา Final Project กล่าวว่า “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์” คือ การสร้างคุณค่าใหม่โดยการใช้ความรู้ ผนวกรวมกับความคิดสร้างสรรค์ ในการที่จะสร้างความแตกต่างที่เป็น “จุดเด่น” หรือ “จุดขาย” ให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นโอกาสอันดี ที่จะนำโจทย์ความต้องการจากสังคม ชุมชน และสถาบันการศึกษา เข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน จึงส่งโจทย์ที่ได้รับให้แก่นักศึกษา โดยให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ มาศึกษาปัญหา ค้นคว้า เพื่อการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ช่วยสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการยกระดับสินค้าให้สามารถสร้างการแข่งขันในตลาด ตลอดจนสามารถต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถดำเนินโครงการผลิตภัณฑ์ ได้อย่างยั่งยืน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา