โลโก้เว็บไซต์ แผนพัฒนารายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

แผนพัฒนารายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แผนพัฒนารายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan) ในมิติของหน่วยงาน และภาพรวมของมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและ สายสนับสนุน) 

                  ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลได้จัดทำแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล พร้อมทั้งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (CEO) และวิทยากรกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เพื่อปรึกษาหารือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรได้จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงาน (ต้นสังกัด) ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนั้น และหน่วยงานต้นสังกัดสรุปข้อมูลส่งมายังกองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องการกำหนดสมรรถนะที่คาดหวังเพื่อใช้สำหรับการประเมินการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (สายสนับสนุนและสายวิชาการ)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา