โลโก้เว็บไซต์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ ให้ข้อมูลลวดลายล้านนาและงานสถาปัตยกรรม แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ ให้ข้อมูลลวดลายล้านนาและงานสถาปัตยกรรม แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตุลาคม 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2566 อ.นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์

ต้อนรับ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางรางและทีมงาน เพื่อให้ข้อมูลลักษณะทางลวดลายล้านนา และงานสถาปัตยกรรมล้านนา

เพื่อนำไปใช้ในงาน ออกแบบลวดลายรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาคออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา