โลโก้เว็บไซต์ คณบดีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมร่วมกันต้อนรับคณะกรรมจากสภาสถาปนิก | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณบดีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมร่วมกันต้อนรับคณะกรรมจากสภาสถาปนิก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7-8 กันยายน 2566 คณบดีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมร่วมกันต้อนรับคณะกรรมจากสภาสถาปนิก

ในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา “หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต”  

ทั้งหลักสูตรสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ณ อาคารเรียนสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  วงศ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับและเป็นประธานทั้ง กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายสรุปเกี่ยวกับหลักสูตรและผลการดำเนินการของหลักสูตร

การซักถามและสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน บัณฑิต ผู้ประกอบการ นักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงการตรวจผลงานวิทยานิพนธ์

ผลงานในรายวิชาต่างๆ และการตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ สิ่งสนับสนุนการศึกษา ผลการตรวจเยี่ยมอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน ระดับดี


คลังรูปภาพ : สภาสถาปนิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา