โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยภายใต้บริบทการจัดการศึกษาแบบ Sustainable Development Goals : SDGs | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยภายใต้บริบทการจัดการศึกษาแบบ Sustainable Development Goals : SDGs

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 573 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 8 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ รู้จักหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธี  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จำนวน 2,300 คน

   ในโอกาสนี้ อธิการบดี ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ความว่า “ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ทุกท่านเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ การศึกษา ๒๕๖๖ นี้ กระผม หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกคนจะใช้ช่วงเวลา นับจากนี้ จนถึง วันที่สำเร็จการศึกษา ในการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ อย่างตั้งใจและ อย่างละเอียด ลึกซึ้ง ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตของนักศึกษาต่อไปใน อนาคต มหาวิทยาลัยฯ ไม่เคยเพิกเฉยในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน การพัฒนา หลักสูตร และการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้มีความทันสมัยและ สอดคล้องกับโลกที่พัฒนาก้าวหน้า และมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามเป้าหมายของ the United Nation’s Sustainable Development Goals (SDGs) ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา งานวิจัย ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีคุณภาพควบคู่กับการมีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศไทย  คณะผู้บริหาร อาจารย์ มีเป้าหมายสูงสุด คือการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และเป็นผู้ที่มี ความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิต กระผมหวังว่า นักศึกษาทุกท่าน จะเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยฯ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะเป็นผู้ที่มีความสุขและประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่บ้านหลังที่สอง”

       จากนั้นอธิการบดี ได้มอบทุนการจากการสนับสนุนของ รองศาสาตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ จำนวน 10 ทุน และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 15 ทุน  ภายหลังพิธีมอบทุนการศึกษาแล้วเป็นการแนะนำข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา จากนั้นนายธันวา พานิช ประธานสภานักศึกษา มทร.ล้านนา พร้อมด้วยนายกสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ขึ้นแนะนำตัวและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัดขึ้นภายในปีการศึกษานี้ (คลิกเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา