โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จัดโครงการ RMUTL Workshop on Professional Screen Printing Techniques | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จัดโครงการ RMUTL Workshop on Professional Screen Printing Techniques

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2560 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วน เอส.เค.สีและเคมี จำกัด จัดโครงการ RMUTL Workshop on Professional Screen Printing Techniques : พัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์สกรีนสู่มาตรฐานอาชีพ  ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2559  สำหรับนักศึกษา และวันที่ 25 กันยายน 2559 สำหรับผู้ประกอบการทางด้านงานพิมพ์สกรีน นำโดยอาจารย์ภานุวัฒน์  อมรวชริวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานพิมพ์สกรีนจัดอบรมเน้นฝึกทักษะปฎิบัติการพิมพ์สกรีนและเทคนิคต่างๆ สำหรับเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการพิมพ์สกรีนให้ได้มาตราฐานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนและสถานประกอบการด้านการพิมพ์สกรีน ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา