โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ The Urban Redevelopment Chiang Mai City (URC) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ The Urban Redevelopment Chiang Mai City (URC)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 618 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 23 ก.พ. 66 คณบดี นายนที สัมปุรณะพันธ์ พร้อมคณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรม ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ The Urban Redevelopment Chiang Mai City (URC)

 

โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดสร้างศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ (The Urban Redevelopment Chiang Mai City) หรือ URC โดยจัดทำโครงการปรับปรุงอาคาร (ร้านกาแฟเดิม) ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางในการระดมสมองในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

 

พิธีจัดขึ้น ณ ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ (URC) ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา