โลโก้เว็บไซต์ รศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่ดูการผลิตผ้าทอพื้นถิ่น | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่ดูการผลิตผ้าทอพื้นถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 กันยายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 รศ.ดร.รจนา  ชื่นศิริกุลชัย อาจารย์ประสาขาสาขาออกแบบสิ่งทอ นำนักศึกษาสาขาออกแบบสิ่งทอ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 36 คน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศึกษาดูงานการทำผ้าทอพื้นถิ่น ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม บ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนางจีรนันท์  แก้วชมพู ตำแหน่งประธานกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย บรรยายและสาธิตขั้นตอนการผลิตด้าย การย้อมและการตัดเย็บ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงกระบวนการทำผ้าทอพื้นถิ่นตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นตอนการจัดจำหน่าย และนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา