โลโก้เว็บไซต์ การเบิกค่าสนับสนุนการเขียนบทความตีพิมพ์ (ด่วนมาก) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การเบิกค่าสนับสนุนการเขียนบทความตีพิมพ์ (ด่วนมาก)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2559 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 9267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

(ด่วน!!! สำคัญมาก) 

นักวิจัยท่านใดที่เสนอเรื่องขอเบิกมาแล้ว แต่ไม่มีในรายชื่อให้ติดต่อกลับ สวพ. โทร. 053-266518 ต่อ 1022 หรือ 081-3867733 โดยด่วน!

และขอเรียนแจ้งท่านนักวิจัยที่เอกสารยังไม่ครบ ให้จัดส่งเอกสารไม่ว่าจะทางไปรษณีย์หรือมายื่นด้วยตนเอง เอกสารต้องถึง สวพ. มทร.ล้านนา ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา ไม่เกิน 16.00 น. หากเลยระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า นักวิจัยสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเอกสารให้กับนักวิจัและจะดำเนินการทำลายเอกสาร ดังกล่าว


DOWNLOAD เอกสาร 

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการเขียนบทความ (เบิกค่าตีพิมพ์บทความ)

ใบสำคัญรับเงิน (มทร.ล้านนา ส่วนกลาง)

ตรวจสอบรายชื่อผู้เบิกค่าบทความตีพิมพ์ (แต่ขาดเอกสาร)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา