โลโก้เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถวายตาลปัตร (ศิลปะเทคนิคลายคำ) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถวายตาลปัตร (ศิลปะเทคนิคลายคำ)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1293 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผศ.วิทยา  พลวิฑูรย์, รศ.ลิปิกร มาแก้ว, อาจารย์เนติ พิเคราะห์ อาจารย์สาขาศิลปกรรม หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย และบุคลากร นำผลงานศิลปะบนตาลปัตร ด้วยเทคนิคลายคำล้านนา ถวายแด่พระปัญญา ชยวุฑโฒ เจ้าอาวาส ณ วัดสิทธิทรงธรรม (วัดสะลวงใน) ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

อาจารย์เนติ  พิเคราะห์ อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย กล่าวว่า คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำศิลปะบนตาลปัตรมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา ลายคำล้านนา (Laikam Lanna)  บทเรียน“เทคนิคการสร้างสรรค์ลายคำล้านนา เทคนิคแม่พิมพ์ลายฉลุ (stencill) และเทคนิคปิดทองล่องชาด” ผ่านโครงการสืบสานศิลปะบนตาลปัตร ด้วยเทคนิคลายคำล้านนา เพื่อสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในงานหัตถศิลป์ ศิลปะบนตาลปัตร จำนวน 3 ผลงาน อันเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถพัฒนาบูรณาการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สร้างจิตสำนึกถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้ ผลงานศิลปะบนตาลปัตรที่ได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพุทธศาสนา ต่อไป

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจาก  คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา