โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 แบบ New Normal | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา เปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 แบบ New Normal

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 592 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ แบบ New Normal โดยแบ่งการปฐมนิเทศ 2 ช่วง ช่วงแรกในภาคเช้าเป็นการแนะนำประวัติมหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร หน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ในช่วงบ่ายแบ่งการปฐมนิเทศตามคณะของนักศึกษา 3 คณะ อันได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาศตร์ โดยในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาผ่านระบบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ รวม 2,355 คน

ในการนี้ รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ความว่า “ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทุกท่านด้วยความยินดี ในวันนี้ถือป็นโอกาสสำคัญที่นักศึกษาใหม่ทุกคนจะก้าวผ่านจากการเป็น นักเรียน สู่การเป็น นักศึกษา คำว่า นักศึกษาก็หมายถึงทุกคนจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองต่อไปให้มากยิ่งๆ ขึ้น ทั้งนี้ เพราะสภาวการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในโลกของยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ดังนั้น นักศึกษาจึงควรใช้โอกาสและเวลาที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ ให้คุ้มค่า  ทั้งนี้เพราะอาจารย์ทุกท่านจะตั้งใจประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆ ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความพร้อมและมีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเป็นที่ยอมรับของสังคมมาโดยตลอด พวกเราชาวราชมงคลล้านนามีสิ่งที่มุ่งมั่น ยืนหยัดปณิธาน ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ทั้งนี้เพราะในอนาคตทุกท่านจะเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ  สังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน และเป็นพลังที่การขับเคลี่อนประเทศชาติให้ก้าวสู่สังคมโลกอย่างภาคภูมิ ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาและของให้ทุกท่านพึงระลึกถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ที่สำคัญ ในการพากเพียรหาความรู้พัฒนาตนเอง แบ่งเวลาในการทำกิจกรรมให้เหมาะสม เพี่อการเป็นบัณฑิตที่ดีและสมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่บ้านหลังที่สอง”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา