โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มกราคม 2564 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ ตามความในข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ และอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ จึงได้จัดทำประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่

      1. เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้ง และชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง

      2. เรื่อง การรับสมัคร และการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ

      เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอจัดส่งประกาศดังกล่าวให้กับพื้นที่         เพื่อรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อบังคับคณะกรรมการประจำคณะ

ประกาศเกณฑ์การได้มาการสรรหากรรมการคณะ

แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ

แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ

แบบฟอร์มสมัครกรรมการประจำคณะด้วยตัวเอง

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา