โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 2632 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจาปี 2563 ThaiStar Packaging Awards 2020
ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สาหรับสินค้าทั่วไป ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 
โดยมีผลการตัดสิน ดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวกนกวรรณ กุญชร
รางวัลชมเชยอันดับที่ 2. นางสาวรัตนาลักษณ์ ทรงศรีสกุล
รางวัลชมเชยอันดับที่ 3. นางสาวศศิพิมล ปรีดาธัญพิสิฐ 
รางวัลชมเชยอันดับที่ 4. นางสาวณัฐชา คลังไธสง 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา