โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 2068 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

14 กุมภาพันธ์ 2563 คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์พัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนมรดกโลก ระหว่างภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และหน่วยงานร่วมภาครัฐ ซึ่งดำเนินงานโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 15.30 น. โดยประมาณในการนี้มีภาคีเครือข่ายร่วมลงนาม 17 สถาบัน โดยมี ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นที่ปรึกษาโครงการ หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเสร็จ ได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเชียงใหม่มรดกโลก โดยคณะทำงาน ทั้งนี้มีอาจารย์ดรณ์ สุทธิภิบาล อาจารย์ ร่วมพิธีและอิศรา กันแตง อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมให้ข้อมูลบนเวทีเสวนาร่วมกับคณะทำงาน และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาขุดค้นคูเวียงเจ็ดลินแก่ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน อีกด้วย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา