โลโก้เว็บไซต์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2559 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 3535 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2559
กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ร่วมมือกัน ขับเคลื่อน โครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation
Center) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการเปิดโครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา