โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งกำหนดการย้ายแนวสายใยแก้วนำแสง มทร.ล้านนา เจ็ดยอด | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งกำหนดการย้ายแนวสายใยแก้วนำแสง มทร.ล้านนา เจ็ดยอด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤษภาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 353 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา
เรื่อง...แจ้งกำหนดการย้ายแนวสายใยแก้วนำแสง


     เรียนผู้ใช้บริการสารสนเทศ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) เนื่องด้วย มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และได้เปลี่ยนทิศทางการเข้าออก และมีสายสื่อสารใยแก้วนำแสง ที่ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตพาดผ่านอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปรับภูมิทัศน์ และเพื่อความปลอดภัยทางกายภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย (ทั้งหมด) เพื่อดำเนินการย้ายแนวสายใยแก้วนำแสงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ในวันพุธที่ 8 พ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 15:00 - 17:00 น. 


แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขออภัยมา ณ ที่นี้

      สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา