โลโก้เว็บไซต์ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มีนาคม 2562 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 733 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการลงคะแนนเลือกตั้ง

    วันลงคะแนนเลือกตั้ง คือวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โถงชั้น 2 ตึก 15 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ และสำนักงานเขตพื้นที่ตาก

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

     ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตาม (๑) ทำการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำฯ โดยวิธีการหย่อนบัตรเลือกตั้งแต่ละหน่วย (ทั้ง ๒ หน่วย) ในเวลาและสถานที่ตาม (๒)

     ผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกให้โดยหน่วยงานราชการ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

    กรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เดินทางไปราชการ ณ หน่วยเลือกตั้งใดใน ๒ หน่วยเลือกตั้ง สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ ณ หน่วยเลือกตั้งนั้น โดยต้องทำบันทึกข้อความแจ้งประธานคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบและอนุญาต

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

หมายเลข

ชื่อ – สกุล

1

นายณภดล  เจนวินิจฉัย

2

รองศาสตราจารย์วันชัย  เพี้ยมแตง

3

รองศาสตราจารย์ลิปิกร  มาแก้ว

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา