โลโก้เว็บไซต์ 14-03-65 ศิลปนิพนธ์ หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

14-03-65 ศิลปนิพนธ์ หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม เปิดเวทีแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ Into Design Verse รูปแบบออนไลน์
           วันที่ 14 มีนาคม 2565 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา