โลโก้เว็บไซต์ สานใจสายใยพี่น้องทัศนศิลป์ ศิลปกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สานใจสายใยพี่น้องทัศนศิลป์ ศิลปกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนากิจกรรม สานใจสายใยพี่น้องทัศนศิลป์ ศิลปกรรมฯ
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "สานใจสายใยพี่น้องทัศนศิลป์ ศิลปกรรม พิธีสู่ข้าวเอาขวัญ และผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ "  ประจำปีการศึกษา...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา