โลโก้เว็บไซต์ ออกแบบสิ่งทอฯ สืบสานผ้าปักชนเผ่าอาข่า (แบบดั้งเดิม) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ออกแบบสิ่งทอฯ สืบสานผ้าปักชนเผ่าอาข่า (แบบดั้งเดิม)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาออกแบบสิ่งทอฯ สืบสานผ้าปักชนเผ่าอาข่าแบบดั้งเดิม
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพร้าว ร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการงานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา