โลโก้เว็บไซต์ ออกแบบมัตติมีเดียเจ๋งคว้าบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Short Science Film        | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ออกแบบมัตติมีเดียเจ๋งคว้าบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Short Science Film

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาออกแบบมัลติมีเดีย มทร.ล้านนา เจ๋งคว้าบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Short Science Film
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา