โลโก้เว็บไซต์ MOU Art Workshop 2024 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

MOU Art Workshop 2024

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาMOU 4 คณะ 4 มหาวิทยาลัย RMUTL International Art Workshop 2024
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปกรรม การออกแบบ และสถาปัตยกรรม MOU 4 คณะ 4 มหาวิทยาลัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง ทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา