โลโก้เว็บไซต์ โครงการศึกษาอัตลักษณ์จากแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือหัตถกรรมพื้นบ้าน สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยหาช่องว่างในท้องตลาดใหม่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการศึกษาอัตลักษณ์จากแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือหัตถกรรมพื้นบ้าน สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยหาช่องว่างในท้องตลาดใหม่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาโครงการศึกษาอัตลักษณ์จากแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือหัตถกรรมพื้นบ้าน สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยหาช่องว่างในท้องตลาดใหม่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนากร สร้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน  ภายใต้โครง...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา