โลโก้เว็บไซต์ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ลายคำล้านนา | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ลายคำล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมฯ ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ลายคำล้านนา
วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2565 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ "ลายคำล้านนา" โดยจั...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา