โลโก้เว็บไซต์ การเสวนาและลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การเสวนาและลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 มิถุนายน 2567 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 297 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยคณบดี อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย หัวหน้าโครงการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน จัด“การเสวนาและลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์” ณ บ้านเรียนรู้ย้อมห้อมและย้อมสีธรรมชาติ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผลการดำเนินงานของโครงการม่อนล้านโมเดล ที่เกิดจาก การนำองค์ความรู้ จากหัตถกรรมม่อนล้านโมเดล สร้างและต่อยอดอาชีพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสีย้อมจากธรรมชาติ

การดำเนินการในครั้งนี้มีเจตนารมณ์และเป้าหมายสำคัญคือ 
1. การดำเนินการด้านวิชาการ การบริการวิชาการ การวิจัย เทคโนโลยีที่เหมาะสม ศิลปวัฒนธรรม และผลงานสร้างสรรค์ 
2. การประสานงานในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนด้านวิชาการ การบริการวิชาการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการบริการให้คำปรึกษาในด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมในพื้นที่ 
3. การพัฒนาแนวคิดด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามภูมิสังคมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าห้อมไทลื้อบ้านหนองปลามัน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทดแทนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิม 
ด้วยความร่วมมือภายในชุมชน แรงสนับสนุนจากภาครัฐ  ก่อเกิดศูนย์เรียนรู้ย้อมห้อมและย้อมสีธรรมชาติ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิถีวัฒนธรรม สู่หัตถกรรมชุมชน “ผ้าห้อมเมืองพร้าว” ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา