โลโก้เว็บไซต์ นำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว ต่อพณฯท่านนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว ต่อพณฯท่านนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มีนาคม 2567 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 572 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ นำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในโครงการพระราชดำริ จากโครงการ "โครงการขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากต้นห้อมของชนเผ่าลาหู่เหลือง บ้านขอนม่วง ตำบลป่าไหน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)" โดยนำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว ต่อพณฯท่านนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล


คลังรูปภาพ : 16 มี.ค. 67


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา