โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศ การสร้างสรรค์นานาชาติ ทางทัศนศิลป์ การออกแบบ และสถา ปัตยกรรม 4 สถาบัน 10 ประเทศ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

พิธีเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศ การสร้างสรรค์นานาชาติ ทางทัศนศิลป์ การออกแบบ และสถา ปัตยกรรม 4 สถาบัน 10 ประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 671 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. พิธีเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศการสร้างสรรค์นานาชาติ ทางทัศนศิลป์ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ประจำปี 2567 “RMUTL International Arts Design & Architecture Workshops and Exhibition 2024” ตามที่สถาบัน คณะวิชาที่เป็นเครือข่าย 4 สถาบันการศึกษา คือ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการทางด้านศิลปกรรม ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

โดยได้มีข้อตกลงกำหนดเจตนารมณ์ของความร่วมมือ ในการเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพการพัฒนางานวิชาการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนสนับสนุนบุคลากร เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งได้หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดโครงการต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2567 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ และการสนับสนุนความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม คณาจารย์ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปิน นักออกแบบ สถาปนิก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 250 ท่าน จากจำนวน 10 ประเทศ 25 มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงานแก่ นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

ชมการแสดงเปิดงาน การแสดงร่วมสมัย ฟ้อน-วาด : วาดเต้นเล่นลีลา การแสดงคำผาแดนซ์ การนำเสนอสร้างสรรค์ผลงานวาดลวดลายเครือเถาล้านนาแตกกิ่งก้านใบ ดอกไม้ 4 ดอก และตราสัญลักษณ์โครงการ IADA สัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองแห่งการสร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยความร่วมมือในโครงการ RMUTL & IADA ทั้ง 4 สถาบัน การนําเอาศิลปะสองศาสตร์มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน การแสดงรูปแบบใหม่การแสดงล้านนาร่วมสมัย ฟ้อน วาด โดย รณรงค์ คำผา และ อ.เนติ พิเคราะห์ นักแสดงร่วม ดารุณี พลวิฑูรย์ ศิลปินวาดภาพร่วม ภัทรพร พิเคราะห์ สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา